យើងជាក្រុមហ៊ុនដៃគូរជាមួយក្រុមហ៊ុន eZee Technosys ដែលមានស្នាក់ការនៅប្រទេសឥណ្ឌា – eZee Frontdesk Hotel Management Software គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ ឬអាផាតមិន ដ៏ពេញនិយមលំដាប់អន្តរជាតិ...

មុខងារសំខាន់ៗរបស់ប្រព័ន្ធ:

 • ផ្នែកទទួលភ្ញៀវ និងការស្នាក់នៅ
  • គ្រប់គ្រងព័ត៍មានអតិថិជន និងការស្នាក់នៅ
  • គ្រប់គ្រងសេវាកម្មផ្សេងៗបូករួមជាមួយថ្លៃស្នាក់នៅ
  • អាចទូទាត់ជាមួយទម្រង់បង់ប្រាក់បានច្រើន ដូចជា៖ សាច់ប្រាក់ កាតឥណទាន...
  • គ្រប់គ្រងការកក់អាហាររបស់អតិថិជន
  • គ្រប់គ្រងការបញ្ចុះតំលៃ
  • បំបែកការគិតលុយសេវាកម្មផ្សេងៗពីថ្លៃបន្ទប់
  • គ្រប់គ្រងការគិតលុយដោយផ្ទាល់ ឬការបង់ឱ្យគ្នា ឬ ការជំពាក់
  • គ្រប់គ្រងស្ថានភាពបន្ទប់៖ មានភ្ញៀវ ទំនេរ កំពុងសម្អាត មិនដំណើរការ កក់ទុក ឬ ផ្អាកដំណើរការ ដោយមានពណ៍សម្រាប់សម្គាល់តាមស្ថានភាពនីមួយៗ
  • មានសេវាទូរស័ព្ទដាស់ពីដំណេក និងតាមដានព័ត៍មានអតិថិជន
  • របាយការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់បិទបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃ
 • គ្រប់គ្រងការកក់ទុករបស់អតិថន
  • អាចគ្រប់គ្រងការកក់ទុកសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ ឬ ការកក់ទុកសម្រាប់ជាក្រុម
  • ផ្ទាំងបង្ហាញព័ត៍មានសង្ខេបអំពីចំនួនបន្ទប់តាមប្រភេទនីមួយៗ
  • អាចលុបចោលការកក់ទុករបស់អតិថិជនម្នាក់ ឬ ជាក្រុម
  • អាចកត់ត្រាការចូលស្នាក់ និង ចាកចេញជាក្រុម
  • អាចកំនត់អត្រាគិតលុយ ការបញ្ចុះតំលៃ និងការទូទាត់ជាក្រុម
  • អាចផ្ញើអ៊ីមែលជាក្រុម
  • អាចបោះពុម្ពទម្រង់ចុះឈ្មោះចូលស្នាក់នៅរបស់អតិថិជនទុកមុន
 • ផ្នែកការិយាល័យខាងក្រោយ 
  • គ្រប់គ្រងចំណូលពីការលក់ផ្សេងៗ
  • គ្រប់គ្រងការចំណាយផ្សេងៗ
  • គ្រប់គ្រងការជំពាក់ និងការកំណត់ឥណទានជំពាក់ ឬការទូទាត់ភ្លាមៗ
  • អាចបោះពុម្ពរបាយការណ៍ជំពាក់ និងផ្ញើអ៊ីមែល
  • អាចវិភាគទីផ្សារតាមប្រភេទអថិជនដែលចូលស្នាក់នៅ
  • អាចបង្កើតអត្រាពិសេសតាមប្រភេទអាជីវកម្ម
  • អាចកំណត់សិទ្ធអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធលំអិត
 • មុខងារបន្ថែមផ្សេងៗទៀតមានដូចជា៖
  • មុខងារសម្រាប់គិតលុយក្នុងភោជនីដ្ឋាន ស្កាយបារ ស្ព៉ា...
  • មុខងារសម្រាប់គ្រប់គ្រងព័ត៍មានទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន    
  • មុខងារសម្រាប់គ្រប់គ្រងមីនីបារ
  • មុខងារសម្រាប់គ្រប់គ្រងការបោកគក់
  • មុខងារសម្រាប់គ្រប់គ្រងការសម្អាតបន្ទប់
  • មុខងារសម្រាប់គ្រប់គ្រងការថែទាំ និងជួសជុលបន្ទប់
  • អាចប្រើបានច្រើនភាសា ដូចជាអង់គ្លេស ខ្មែរ វៀតណាម...
 • អាចប្រើភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ដូចជា:
  • ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ PABX
  • សោរបន្ទប់ប្រើកាតបើក
  • គេហទំព័រសម្រាប់កក់បន្ទប់
  • ម៉ាស៊ីនស្គែនលិខិតឆ្លងដែន
  • និងឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត

eZee FrontDesk - Desktop Based Hotel Management Software
eZee FrontDesk is a state-of-art property management system that enables hotels and hotel chains to run business operations more efficiently and effectively. Designed and developed with latest technology meeting international hospitality standards.

Learning and adapting the solution is effortless with its easy to use nature and simple Graphical User Interface. Whether you are individual boutique hotel or multi chain property, eZee FrontDesk can meet every specific requirements.

Features:

 • Front office Module
 • Reservation & Group Booking Management
 • Laundry Management
 • Banquet Management
 • Housekeeping Management Module
 • And More...

eZee Absolute - Online Hotel Management System
eZee Absolute is a cloud based SaaS enabled B2B Property Management application that enables small to mid-sized hotels and hotel groups to efficiently manage the sales and guest interaction processes. It combines traditional property management systems (PMS), central reservation systems (CRS), customer relationship management (CRM), channel management, and internet booking engines into a single unified application.

eZee Absolute becomes extremely scalable option as it already has huge number of interfaces to third party solutions via the Financial Accounting Systems, Key card lock interfaces, credit card processors, call accounting systems and Point of Sales. It is an ideal solution for hotel management companies as well as independent hotels, motels, resorts, inns and Bed & Breakfast.

Features:

 • Rate Management
 • Front Office Management
 • Reservation Management
 • Online Bookings
 • Housekeeping Management
 • And More...

eZee Reservation - Online Booking Engine
eZee Reservation is an Online Booking Engine which integrates seamlessly to the property website and gives clients the ability to book reservations, packages, and offers directly from the website. It lets you setup your entire property details through single dashboard while giving you direct access to key areas of functions of your property. Increase your global reach with eZee Reservation by providing clients with a superior booking experience.

Being cloud based, it does not require any kind of hardware or software upgrade, with a good internet connection and web browser to get started. eZee Reservation runs on all the major internet browsers and can be accessed from smart phones and tablets as well.

Features:

 • Unlimited Commission Free Bookings
 • Channel Manager
 • Central Reservation System
 • PMS Integration
 • TripConnect Premium Partner
 • And More...

eZee Centrix - Hotel Channel Manager
eZee Centrix is a Channel Manager that helps hotels to manage their property's rates and inventory on various channels/travel websites. eZee Centrix; a new state of the art channel manager give clients the tools to easily manage all property rates and inventory on various channels/travel websites. It will automatically update all the changes made on client's end to all the channels instantaneously.

eZee Centrix can be accessed from anywhere at any given time through smart phones/tablets which keep you updated without any hassle no matter where you are. The Channel Manager ensures that your rooms are distributed globally by making your property connect to Global Distribution System (GDS) consisting of Amadeus, Sabre, Galileo and Worldspan.

In addition to GDS, we have a comprehensive list of channel partners with whom eZee Centrix is currently compatible with and we are new channels are always added on a regular basis. In today's highly competitive market, global exposure is must and eZee Centrix is the right tool to attract new clientele.

Features:

 • Single-point dashboard for managing distribution channels
 • Instant automatic update
 • Yield Management
 • Maintain rate parity without any effort
 • Rate spider - Monitor your competitor's rates
 • And More...

eZee iFeedback - Online Feedback System
eZee iFeedback is a versatile online feedback system for hotels and restaurants which allows to build stronger relationships with guests and customers. Complete freedom on how and when to collect feedback from clients. Powered with robust features, eZee iFeedback will give hotels and restaurants complete freedom when engaging customers.

Customer feedback is of the vital importance for a business to be successful and they are the heart of every successful business. In the hospitality industry without satisfied and happy customers, it would be impossible for hotels and restaurants to be successful and constantly grow. eZee iFeedback will adapt naturally with hotel and restaurant operations, enhance overall customer service, and provide a strong community for future success.

Features:

 • Customizable Surveys
 • Multilingual Feedback
 • Reports & Analytics
 • Instant Alert via Email & SMS
 • Social Media Integration
 • And More...