ចក្ខុវិស័យ

Biztools Enterprise Solution Technologies (BEST) គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្នែកកម្មវិធីសូហ្វវែរជូនដល់អាជីវកម្មនានា និងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់អង្គភាព ប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងអត្ថប្រយោជន៍យូរអង្វែង...

បេសកកម្ម

To bring best of breed technological solutions and best practice to Cambodia and Vietnam.

អំពី BEST

Conical Hat Software is the leading business solution provider in Cambodia. Conical Hat has developed a strong understanding of the market with a clear focus on quality service delivery.

ប្រវត្តិ

BEST was established in Cambodia in 2005 and in Vietnam in 2011. Since opening its office in Cambodia, the demand for localised financial and business applications has steadily grown. In order to meet this demand, Conical Hat has developed a full range of financial and business applications as well partnered with leading international business solution providers such as SAP (ERP), eZee (Hotel and Restaurant Management), CUSCAPI (Quick Service Restaurant Management).