ឱកាសការងារ

មុខតំណែង ផ្នែក ទីតាំង ថ្ងៃបិទបញ្ចប់
C# Developer Development Department Phnom Pneh September 23, 2016

ដំណឹងថ្មីបំផុត

មានកំណែថ្មីនៃកម្មវិធីលក់ដុំ-រាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយ...

ក្រុមហ៊ុនប៊ែសបានចេញកំណែថ្មីនៃកម្មវិធីលក់ដុំ-រាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយ។ សូមស្វែងរកព័ត៍មានបន្ថែមក្នុងខិត្តបណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬទំនាក់ទំនងក្រុមការងារយើងខ្ញុំដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញជូនដោយឥតគិតថ្លៃ...អាន​បន្ថែម...